PROGRAMUL DE COOPERARE URBACT III
(2014-2020)
www.urbact.eu

FIȘA DE PREZENTARE
Programul de cooperare URBACT III - program adoptat de către Comisia Europeană pe 12 decembrie 2014

URBACT III este un program de cooperare interregională ce are ca scop promovarea dezvoltării urbane durabile. Misiunea URBACT este de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru provocările comune în domeniul dezvoltării urbane, prin crearea cadrului în care orașele pot colabora, învăța unele de la altele și contura împreună soluții și bune practici pentru îmbunătățirea politicilor urbane.

Programul are un buget total de 96,3 milioane Euro, din care 74,3 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, și finanțează următoarele trei tipuri de intervenții:

 • Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional;
 • Creșterea capacității administrative;
 • Capitalizarea și diseminarea rezultatelor.

Programul URBACT III va fi organizat în jurul următoarelor 4 obiective principale:

 1. Creșterea capacității în implementarea politicilor: îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
 2. Formularea politicilor: îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
 3. Implementarea politicilor: îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
 4. Consolidarea și împărtășirea cunoștințelor: creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană.

Beneficiarii eligibili în cadrul URBACT III se referă la următoarele două categorii:

I. Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activitățile:

 • Orașe, municipalități;
 • Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi cartiere, în cazul în care acestea sunt reprezentate de instituții politico-administrative cu atribuții în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;
 • Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în cazurile în care acestea sunt reprezentate de către instituții politico-administrative cu atribuții delegate în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;

II. Parteneri eligibili parțial (non-city partners) pentru anumite activități:

 • Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, și ce implementează politici specifice (vizând dezvoltare economică, eficiență energetică, sănătate, infrastructură etc);
 • Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu problematici urbane;
 • Universități și centre de cercetare, ce au legătură cu problematici urbane.

În cadrul programului de cooperare URBACT III partenerii din România vor beneficia de o cofinanțare FEDR în proporție de 85% în cadrul proiectelor (cu excepția zonei București-Ilfov), iar restul bugetului va fi acoperit prin contribuție locală și de la bugetul de stat.

Aria eligibilă: cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, precum și alte state prin finanțare proprie.

Sprijin financiar pentru beneficiari români
Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA II, sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective, conform Ordonanței nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

DOCUMENTE

NOUTĂȚI

CONTACTE
Secretariatul Tehnic Comun
URBACT Secretariat
20 avenue de Ségur, 75007
Paris, France

Autoritate Nationala URBACT
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Mihaela FLOREA
Bvd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456

Punct Național URBACT
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Serviciul Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Simona ARGHIRE
Bvd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456

Surse de informare
Pagina URBACT
Pagina URBACT România
LinkedIn
Facebook: URBACT în România
Twitter: @urbact_ro

Control Prim Nivel
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Persoană de contact: Tamara PAICA, Director
Bvd. Libertății, nr.14, București, sector 5, cod poștal 050706
tel: +40372 111 324

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE