Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial.

Purtând subtitlul România policentrică 2035, strategia este rezultatul unui amplu demers instituâional și de cercetare derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2012 - 2014 pentru fundamentarea și elaborarea sa. Proiectul strategiei poate fi accesat pe site-ul web sdtr.ro la secțiunea consultare publică.

Versiunea preliminară a strategiei a fost realizată cu expertiza externă, contractată prin proiectul „Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

Elaborarea strategiei s-a bazat pe colaborarea strânsă dintre instituțiile publice centrale, în cadrul Grupului de lucru constituit pentru sprijinirea activităților realizate în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Plecând de la realitățile teritoriale, Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului național, pentru orizontul de timp 2035, furnizând răspunsuri la umătoarele întrebări cheie:

  • Care sunt măsurile și proiectele ce contribuie la creșterea capacității teritoriului național de a genera creștere economica si, implicit, de a menține și atrage o forță de muncă inovativă?
  • Care sunt zonele de la nivelul teritoriului ce necesită intervenții specifice pentru valorificarea sau protecția capitalului natural și construit?
  • Cum poate fi asigurat echilibrul intre politicile economice, de mediu și culturale, în vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum și de a conserva identitatea teritoriului național?

SDTR va reprezenta, după aprobarea versiunii finale, documentul care stă la baza intregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național și va fundamenta:

  • documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regională)
  • documentatiile operaționale (planuri de urbanism)
  • alte strategii de dezvoltare de la nivel național cu relevanță și impact teritorial.