Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a derulat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015 (21 luni) proiectul „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”, cod SMIS 48659, finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 - 2013.

Obiectiv specific
Asistența și instrumentele adecvate necesare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procesul de coordonare și implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din programe europene și programe guvernamentale, cu scopul de a implementa eficient și eficace instrumentele structurale și de a contribui la pregătirea pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020.

Scopul proiectului

Analiza modului în care investiţiile finanțate prin fonduri de la bugetul de stat, derulate de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot fi complementare și mai bine corelate cu investiţiile finanțate din fonduri europene (prin intermediul diferitelor programe operaţionale) şi cu investiţiile finanțate de la bugetul de stat de către alte ministere şi agenţii naţionale, pentru a încuraja sinergii, un impact mai mare al tuturor investiţiilor şi o dezvoltare durabilă a României.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistență Tehnică 2007 - 2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului - 15.090.051,75 lei, din care:

 • 12.826.543,99 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • 2.263.507,76 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de autorităţile locale (primării şi consilii judeţene), Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Compania Naţională de Investiţii, din funcţionari publici din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. De asemenea, comunităţile de la nivel local, inclusiv grupurile marginalizate, care vor fi beneficiarii finali ai investiţiilor recomandate, vor avea asigurat un acces mai bun la oportunităţi în cadrul procesului general de dezvoltare durabilă a României.

Implementarea activităților proiectului s-a realizeazat cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul Acordului de prestări servicii de consultanţă privind Armonizarea investițiilor de la bugetul de stat cu cele finanțate din fonduri UE între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare.

Principalele activităţi ale proiectului au fost structurate în cadrul următoarelor componente:

 • Corelarea strategiilor naţionale de investiţii (sprijinirea procesului de corelare între strategiile naţionale de investiţii în infrastructură publică în vederea prioritizării investiţiilor din surse de finanțare existente și furnizarea de asistenţă în procesul de identificare şi prioritizare a viitoarelor investiţii finanţate prin MDRAP, în vederea dezvoltării sustenabile a regiunilor României și pentru a răspunde eficient problemelor întâmpinate de comunităţile/localităţile defavorizate).
 • Criterii de prioritizare a proiectelor
  Elaborarea unor criterii pentru prioritizarea proiectelor, cu scopul de a încuraja investiţii complementare pliate pe investiţii din fonduri UE şi de la bugetul de stat, investiţii care să răspundă cu precădere problemelor întâmpinate de comunităţi sărace şi marginalizate şi investiţii cu un impact local şi regional cât mai important).
 • Tehnologii inovatoare pentru investiți
  Atunci când este promovat un proiect de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii locale, trebuie avut în vedere întregul ciclu de viaţă (life-cycle) al obiectului investiţiei. În sprijinul dezvoltării unei infrastructuri locale durabile se pot utiliza tehnologii inovatoare care pot amplifica durata de viaţă şi calitatea unui produs şi care pot scădea costurile totale pe întreaga durată de viaţă a proiectului.
 • Politica de locuire şi infrastructură socială (sprijinirea procesului de elaborare şi revizuire a strategiilor, planurilor şi investiţiilor în domeniul social care stau la baza accesării instrumentelor structurale. Această componentă are în vedere politica de locuire şi de dezvoltare a infrastructurii sociale pentru persoanele defavorizate, incluzând măsuri anti-discriminatorii în repartiţia fondurilor destinate acestor investiţii).

Proiectul a vizat obținerea următoarelor rezultate principale:

 • RAPOARTE BANCA MONDIALA (publicat 31-03-2016)
 • raport privind corelarea strategiilor naţionale de dezvoltare a infrastructurii în vederea stabilirii priorităților investițiilor din fonduri publice și instrumente structurale.
 • raport privind modul de selecţie a proiectelor bugetate de la stat după criterii de selecţie asemănătoare criteriilor utilizate pentru proiecte cu finanţare UE, formulând totodată recomandări cu privire la standarde şi proceduri similare pentru cele două tipuri de surse de finanţare.
 • raport de consultanță și asistență tehnică privind analiza unui portofoliu de documentaţii tehnico-economice ierarhizate conform criteriilor de prioritizare şi identificarea celor care pot fi finanțate prin intermediul fondurilor structurale și al fondurilor de la bugetul de stat, inclusiv întocmirea unei liste de proiecte potențial a fi finanţate cu fonduri UE.
 • raport care să conţină criteriile de prioritizare a investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale, bazate pe termene realiste de implementare, în conformitate cu planurile de dezvoltare regională, criterii care să asigure dezvoltarea durabilă a României.
 • raport privind identificarea tehnologiilor şi standardelor moderne fezabile din punct de vedere tehnico-economic, care pot ajuta la elaborarea unor proiecte de infrastructură de mai bună calitate, cu o durată de viaţă mai lungă si cu costuri mult mai reduse față de soluțiile clasice, în urma unei analize comparative între tehnologiile folosite în România faţă de cele din alte ţări.
 • raport de fundamentare a strategie locuirii în România care să prevadă dezvoltarea unor proiecte integrate eligibile pentru finanţare în perioada de programare 2014-2020, cu recomandări privind modalităţile de implicare a comunităţilor marginalizate în definirea priorităţilor.
 • raport privind modul în care construcţia de locuinţe şi infrastructură socială pot să completeze şi să susţină investiţiile făcute cu fonduri UE.
 • raport de consultanță și asistență tehnică în procesul de analiză şi selecţie a documentațiilor tehnice finanțate de MDRAP pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și întocmirea unei liste de proiecte de infrastructură socială, finanțabile în perioada 2014-2020.

EVENIMENTE

 • Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice, Conferinţa de final a proiectului „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”, 16 decembrie 2015, București, Radisson Blu Hotel – Sala Atlas I, Calea Victoriei nr. 63 – 81, 10:00 – 16:30
  AGENDA CONFERINȚEI
 • Conferința “Coordonare pentru investiţii eficiente în infrastructură”, 27 noiembrie 2015, ora 9:30 - 13:30, JW Marriott Bucharest Grand Hotel – Sala A – B – Grand Ballroom, Calea 13 Septembrie nr. 90.
 • Reuniunea de lucru “Aspecte practice privind implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală” dedicată potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 27 noiembrie 2015, ora 13:30 - 15:30, JW Marriott Bucharest Grand Hotel – Sala A – B – Grand Ballroom, Calea 13 Septembrie nr. 90.

REZULTATE

Banca Mondială a realizat 3 ghiduri de investiții privind drumurile județene, drumurile comunale și infrastructura socială și infrastructura de apă canal, instrumente unice la nivel european, care pot fi utilizate de către autoritățile publice județene și locale pentru luarea unor decizii mai bune și pentru ghidarea unui pachet de investiții la nivel județean/local.

 • Ghidul de Investiții pentru Drumuri Județene permite unui consiliu județean să își facă un plan de investiții pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor județene pe care le administrează. Ghidul nu este gândit într-un mod normativ.Acest ghid oferă, pe de o parte, un estimativ privind bugetul care ar putea fi alocat de fiecare consiliu județean, iar pe de altă parte, oferă o serie de criterii obiective (datele pe trafic, populația deservită pe kilometru, conexiunea la oportunități sau conexiunea la infrastructură majoră) pentru a prioritiza investițiile pentru drumuri județene. În măsura în care planul de investiții al consiliului județean pe 2014-2023 se află sub valoarea propusă în acest ghid, autoritățile pot fi folosi ghidul pentru a identifica potențiale alte proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri județene.
 • Ghidul de Investiții pe Drumuri Comunale și Infrastructură Socială se adresează în primul rând comunelor din România. Acest ghid poate fi utilizat de către autoritățile locale în procesul de identificare a unui pachet integrat de investiții pe anumite domenii. De exemplu, un primar ar putea descoperi că pentru comuna sa sunt prioritare investițiile în infrastructura de sănătate iar investițiile în infrastructură educațională au o prioritate mai scăzută – pe fondul, de exemplu, a unei îmbătrâniri a populației în comună. Aceasta nu presupune că e obligatorie o astfel de opțiune. Ghidul este gândit ca un instrument care poate ajuta la luarea decizilor, nu ca un instrument normativ.
 • Ghidul de Investiții pe Infrastructura de Apă-Canal se adresează tuturor actorilor care fac investiții în acest tip de infrastructură – companiile regionale de apă, consiliile județene, autoritățile publice locale, companiile private şi alţi actori relevanţi/implicaţi în derularea programelor de investiție naționale. Sectorul apă-canal este foarte complex și identificarea unor proiecte prioritare este inerent dificilă. Acest ghid permite însă o gândire mai eficientă a acestui tip de investiții. De exemplu, indică faptul că investițiile în sisteme de tratare a apei uzate la nivelul unei simple localități sunt de multe ori ine-ficiente – ele ar trebui gândite la nivel de aglomerare/cluster, iar aceste aglomerări/clustere pot de multe ori să acopere mai multe unități administrativ teritoriale.