Programul Termoficare a fost aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 548 din 03 iulie 2019, Partea I.

Autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanţarea nerambursabilă a proiectelor de investiţii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3194/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 988 din 09 decembrie 2019, Partea I.

Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi va finanţa proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei;
c) sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.

Cofinanţarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul M.L.P.D.A. se realizează prin transferuri către bugetele locale, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinaţie.

Fonduri disponibile în anul 2023:

a) potrivit Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 pentru Programul Termoficare sunt prevăzute:

  • credite bugetare: 100.900 mii lei;
  • credite de angajament: 1.225.000 mii lei.

b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu:

  • credite bugetare: 100.000 mii lei;
  • credite de angajament: 100.000 mii lei.

Scopul Programului Termoficare este de a asigura continuarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.

Programul ''Termoficare 2006-2020 - caldură și confort'', componenta de reabilitare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică