Implementarea și derularea programului se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții "Școli sigure și sănătoase" și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 7/2023 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 422/2023.

Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase” (program) se derulează în perioada 2023-2025 și are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

În cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea,  modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI, în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la alte componente ale bazei materiale ale acestora, respectiv la clădirile internatelor, cantinelor, spațiilor pentru procesul de învățământ, bibliotecilor și atelierelor școlare. Se poate realiza inclusiv demolarea construcției existente și realizarea unei construcții noi în condițiile art. 8 din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 422/2023.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București.

În vederea includerii în program, beneficiarii programului comunică Ministerului Educației, în termen de 5 zile de la data finalizării expertizării tehnice lista clădirilor expertizate și încadrarea acestora prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic. Ministerul Educației centralizează listele primite și transmite periodic Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la un interval de maximum 6 luni, centralizatorul cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI.

Obiectivele de investiții cuprinse în centralizatorul transmis sunt incluse în lista de obiective de investiții propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Pe perioada realizării lucrărilor de construcții beneficiarii programului sunt obligați să asigure spații pentru relocarea activităților didactice sau alte modalități de desfășurare acestora.

Toate categoriile de cheltuieli din devizul general aferent obiectivelor de investiții se pot finanța de la bugetul de stat prin program mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioane și dobânzi bancare.

Pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare procedura de derulare a investițiilor se simplifică, în sensul că:

  • Pentru obiectivele de investiții incluse în program nu se întocmesc documentațiile tehnico-economice faza SF/DALI, doar proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție;
  • Soluția tehnică în baza căreia se realizează lucrările de construcții pentru obiectivele de investiții incluse în program se stabilește pe baza măsurilor de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuție;
  • Termenul pentru eliberarea certificatului de urbanism de către autoritățile competente este de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se emit de entitățile competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
  • Autorizația de construire se emite în regim de urgență în termenul prevăzut de art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică prevăzute la alin. (1), cu excepția situației în care se aplică achiziția directă, beneficiarii aplică, în regim de urgență, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Costul unitar/mp suprafață desfășurată pentru obiectivele de investiții care se realizează prin Programul național de investiții "Școli sigure și sănătoase" este aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr.468/2023.

Ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei aprobate până la data de 10.07.2023 sunt: OMDLPA nr. 626/2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții propuse spre finanțare prin Programul naţional de investiţii "Şcoli sigure şi sănătoase"