▶️ CERERE privind restituirea amenzilor contravenționale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022

Populația definitivă a României la 1 ianuarie 2022
Populația definitivă a României la 1 ianuarie 2021Rata de schimb a monedei EURO în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, respectiv 2 octombrie și publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 29 septembrie 2023, conform prevederilor art. 491 din Codul fiscal: respectiv 1 EURO = 4,9735 LEI

Rata de schimb a monedei EURO în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, respectiv 3 octombrie şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 30 septembrie 2022, conform prevederilor art. 491 din Codul fiscal: respectiv 1 EURO = 4,9490 LEI

Rata de schimb a monedei EURO este 4,9475 lei conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2021

Rata de schimb a monedei EURO este 4,8740 RON conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2020


Regionalizarea, descentralizarea precum și celelalte componente ale reformei administraţiei publice ce vizează autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi realizate fără aplicarea unor politici fiscale şi bugetare locale, care să asigure dezvoltarea fiecărei comunităţi.

De asemenea, un rol important îl are organizarea administrativ-teritoriale a României, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și atestarea domeniului public unităților administrativ-teritoriale.

Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale are în componență 2 servicii:

  • SERVICIUL REGLEMENTARE LEGISLAȚIE FISCALĂ ȘI BUGETARĂ LOCALĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII URMĂTOARELOR ATRIUBȚII SPECIFICE: 

a) elaborează şi fundamentează acte normative în domeniul administrării creanţelor fiscale: a stabilirii, constatării, impunerii, urmăririi şi încasării impozitelor şi taxelor locale, a administrării creanţelor bugetelor locale, executării silite, inspecţiei fiscale, soluţionării contestaţiilor asupra actelor de impunere, finanţelor publice locale, transferării de atribuţii cu accent pus pe titlul IX din Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea administraţiei publice locale, Legea finanţelor publice locale, Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor, legislaţia secundară şi pe alte acte normative cu reglementări în domeniul financiar-fiscal.
b) sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale;
c) colaborează cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu structurile profesionale ale acestora, în vederea asigurării implementării politicilor fiscale şi bugetare locale;
d) participă la elaborarea actelor normative şi a legislaţiei secundare privind: finanţele publice locale, stabilirea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, inspecţia fiscală, depunerea declaraţiilor fiscale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor fiscale locale, formularea de contestaţii asupra actelor de impunere şi de control emise de autorităţile administraţiei publice locale;
e) elaborează și fundamentează propuneri de alocări de sume pentru bugetele locale pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în proiectului legii bugetare anuale şi a anexelor la legea bugetară anuală, precum şi în rectificările bugetare.

  • SERVICIUL ATESTAREA DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII URMĂTOARELOR ATRIBUȚII SPECIFICE:

a) coordonează, la nivel tehnic, și monitorizează procesul de organizare administrativ-teritorială și elaborează, împreună cu autoritățile publice competente, propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
b) emite puncte de vedere privind proiectele de acte normative care privesc aspecte ale procesului de organizare administrativ-teritorială, inițiate de alte autorități publice;
c) analizează și elaborează puncte de vedere la proiectele de hotărâri inițiate de autoritățile administrației publice locale, pentru atestarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și la documentaţiile aferente acestora, pe baza consultării autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a bunului/bunurilor care fac obiectul acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) analizează și emite puncte de vedere  asupra proiectelor de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale și asigură evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localităţi componente ale acestora.

Aplicarea legii nr. 273/2006