CONTEXT

Planificarea dezvoltãrii României implicã, la nivelul teritoriului, integrarea și relaționarea intersectorialã a diverselor aspecte care privesc disfuncțiile, pericolele, potențialul și oportunitãțile de valorificare a acestuia, în beneficiul națiunii, al țãrii.

Abordarea complexã pe care domeniul dezvoltãrii teritoriale o presupune are șanse sporite de reușitã prin conlucrarea tuturor categoriilor relevante de actori în procesul de planificare și dezvoltare a țãrii: administrația publicã centralã, administrația publicã localã, mediul de afaceri și mediul tehnic și științific.

Pentru a stabili o astfel de colaborare responsabilã, instituționalizatã, pe baza intereselor României și în virtutea valorilor naționale, Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice a inițiat, în anul 2016, Parteneriatul național pentru dezvoltarea teritoriului României.

Parteneriatul este cadrul de colaborare structuratã, deschisã și transparentã cu partenerii ministerului – reuniți în 4 platforme de cooperare intersectorialã

LEGISLAțIE

Cadrul legislativ pe care se sprijinã Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului României este dat de:

STRUCTURA PARTENERIATULUI

Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului României are rolul de a crea cadrul necesar abordãrii integrate și inter-sectoriale a temelor strategice de dezvoltare a teritoriului României de cãtre MDRAP cu factorii de competențe și responsabilitãți în implementarea acestora.

Abordarea integratã și inter-sectorialã a temelor strategice de dezvoltare a teritoriului României se realizeazã prin intermediul Platformelor de Cooperare.

Platformele de Cooperare reunesc parteneri instituționali și permit participarea și implicarea activã a acestora la activitãți și acțiuni comune care au ca scop dezvoltarea teritorialã a României pe termen mediu și lung.

Platformele de Cooperare constituie un cadru de cooperare tematicã între urmãtoarele categorii de parteneri:

 1. Platforma mediului profesional și științific din domeniul urbanismului și amenajãrii teritoriului, formatã în principal din asociațiile profesionale ale arhitecților și urbaniștilor implicați în proiectare/cercetare, asociațiile inginerilor proiectanți în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajãrii teritoriului, universitãțile/facultãțile de arhitecturã, urbanism, geografie, ingineria mediului, construcții;
 2. Platforma administrației publice locale formatã, în principal, din structurile asociative ale administrației publice locale (structurile asociative ale primarilor, președinților de consilii județene, consiliilor regionale, zonelor metropolitane și sistemelor urbane,Grupurilor de Acțiune Localã).
 3. Platforma administrației publice centrale formatã, în principal, din ministerele și instituțiile publice centrale relevante pentru dezvoltarea teritoriului;
 4. Platforma mediului de afaceri formatã, în principal, din asociațiile patronatelor/firmelor de construcții, producãtori, importatori de materiale și elemente de construcții, ale IMM-urilor din domeniu, ale clusterelor de activitãți, camere de comerț și industrie;

Cele 4 Platforme de Cooperare se traduc, la nivelul lunii decembrie 2016, în 58 de instituții partenere, din care 15 instituții din mediul academic și profesional, 15 instituții din administrația publicã localã, 20 de instituții din administrația publicã centralã și 8 instituții din mediul de business.

OBIECTIVE ȘI FUNCȚIONARE

PNDT funcționeazã prin Platformele de Cooperare care au ca obiectiv asigurarea interacțiunii transparente și efective între categoriile relevante de actori care contribuie direct la implementarea documentelor strategice și operaționale instituționalizate cu impact în dezvoltarea teritoriului. Platformele constituie structura funcționãrii Parteneriatului Național pentru Dezvoltarea Teritoriului pentru care Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice are rolul de autoritate coordonatoare.

Potrivit obiectivelor strategice care reies din documentele de planificare a dezvoltãrii teritoriale aprobate sau în dezbatere, membrii platformelor formeazã și lucreazã în structuri de Grupuri de Lucru.

SCHEMA FUNCȚIONĂRII PNDT PRIN PLATFORMELE DE COOPERARE

Modul de organizare și funcționare a PNDT este detaliat aici.

PLANUL DE ACȚIUNE AL PNDT, 2017

Planul de Acțiune al PNDT este instrumentul de lucru al celor patru Platforme de Cooperare.

Planul de Acțiune se bazeazã pe o sutã de 11 principii și conține forma integratã a planurilor de acțiune generate de cãtre cele patru Platforme de Cooperare.

Prima formã a Planului de Acțiune a fost dezvoltatã pentru prima reniune a platformelor de cooperare, în 19 decembrie 2016. Aceasta formã va fi actualizatã și completatã în perioada ianuarie-februarie 2017.

Implicarea Platformelor de Cooperare în cadrul PNDT și al Planlui de Acțiune aferent, este în concordanțã cu specificul responsabilitãților instituționale alemembrilor celor patru platforme:

AVANTAJELE PARTENERIATULUI

Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului României vizeazã:

 • Crearea mediului deschis și flexibil pentru reunirea și colaborarea partenerilor în procesul de formulare a politicilor publice, consultare, catalizare a procesului de luare a deciziilor și în derularea acțiunilor comune pentru dezvoltarea teritorialã a României: comunicarea se va face rapid și eficient, direct între actorii relevanți;
 • Asigurarea participãrii și implicarea activã a partenerilor la activitãți și acțiuni comune care au ca scop dezvoltarea teritorialã a României pe termen mediu și lung: cooperarea privind elaborarea actelor normative, armonizarea strategiilor, politicilor publice, pachetelor de proiecte integrate etc
 • Scurtarea parcursului în formularea scenariilor de implementare, a informãrii tehnice cãtre decidenți și a procesului de luare a deciziilor privind abordarea implementãrii prin programe și proiecte prioritare: colaborarea în activitãțile relevante va avea loc de la debutul inițiativelor și în asentimentul factorilor implicați, minimizând timpii de finalizare și asumare;
 • Asigurarea utilizãrii unui set de instrumente transparente de fundamentare științificã și prioritizare a intervențiilor: documentele strategice sectoriale ale partenerilor, bazele de date teritoriale, analizele și rapoartele teritoriale prin Observatorul Teritorial, atribuțiile și responsabilitãțile specifice și capacitatea instituționalã și profesionalã a acestora etc.: instrumentarul managerial va asigura nu doar fundamentarea tehnicã a politicilor publice, a pachetelor de proiecte, mãsurilor în implementare, ci un tablou de bord al problemelor și potențialului României pentru a fi utilizat de factorii de decizie.
 • Asigurarea continuitãții în implementare: platformele de cooperare vor asigura continuitatea, de-a lungul mandatelor, afuncționãrii Parteneriatului și implementarea politicilor și mãsurilor. 

Obiectivele specifice ale PNDT:

 • Asigurarea mecanismelor de cooperare pentru pregãtirea implementãrii prevederilor documentelor de planificare a dezvoltãrii rețelei de localitãți și teritoriului prin clarificarea rolului partenerilor în etapa de pregãtire a procesului de implementare, stabilirea și detalierea acțiunilor necesare. Un exemplu îl constituie necesitatea de a sprijini sistemul de zone funcționale (zone metropolitane, GAL-uri etc), pe baza versiunii actualizate a PATN Rețeaua de Localitãți, prin configurarea politicilor și instrumentarului managerial de susținere a acestora, în vederea dezvoltãrii coezive, competitive, sustenabile a teritoriului; procesul de regionalizare, de asemenea, nu se poate lipsi de o asemenea abordare.
 • Consolidarea capacitãții administrative și sprijinirea rețelelor de cunoaștere la toate nivelurile, construirea de noi capacitãți profesionale la nivelul de guvernanțã teritorialã și localã precum și la nivelul asociațiilor profesionale specifice: structurile Institutului Național de Administrație, proiectele aflate în pregãtire privind dezvoltarea capacitãții instituționale și tehnice vizeazã inițierea implementãrii acestui obiectiv. 
 • Sprijinirea colectãrii informațiilor și a datelor relevante pentru planificarea teritorialã și dezvoltarea urbanã în vederea dezvoltãrii și întreținerii Observatorului Teritorial: a fost încheiat protocolul de colaborare cu INS și inițiate demersuri în același sens cu aproape jumãtate din ministere, pentru alimentarea Observatorului Teritorial, în beneficiul tuturor partenerilor și, cel mai mult, a autoritãților locale, a comunitãților.
 • Consolidarea capacitãții profesionale și a rolului profesioniștilor în planificare spațialã la toate nivelurile teritoriale, asigurarea instrumentelor de cooperare interdisciplinarã și diversificarea formelor de cooperare între specialiștii relevanți și structurile administrației publice:  este în pregãtire fundamentarea unui pachet de mãsuri privind regenerarea și adecvarea serviciilor de planificare a dezvoltãrii în profil teritorial, la nivel național, regional și local.
 • Proiectarea și implementarea de noi instrumente de planificare spațialã, actualizarea și integrarea celor existente: Observatorul Teritorial permite elaborarea unei diversitãți de analize teritoriale și elaborarea de rapoarte privind starea și dinamica teritoriului sub diverse aspecte; vor fi configurate sisteme de fundamentare tehnicã a deciziei și utilizarea observatorului ca un tablou de bord.
 • Proiectarea cadrului de reglementare eficient în inițierea și proiectarea investițiilor teritoriale: cadrul legal existent și cel aflat în dezvoltare privind prioritizarea investițiilor cu impact teritorial permit partenerilor conlucrarea rapidã și adaptarea în timp real la dinamicile diverselor schimbãri în profil teritorial.
 • Facilitarea cadrului de comunicare și de lucru transparent și egal pentru toți actorii relevanți în planificarea spațialã: structura Platformelor de cooperare și metodologia de funcționare a acestora permit comunicarea rapidã și eficientã între toți partenerii, potrivit subiectelor de interes comun și, ca urmare, eficiența atingerii rezultatelor urmãrite, conform schemei de mai jos.