Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), prin Direcţia Generală Administraţie Publică, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are atribuţii în domeniul parcurilor industriale.

Astfel, potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile MDLPA sunt următoarele:

 1. analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial;
 2. emite titlul de parc industrial;
 3. analizează si monitorizează respectarea dispozițiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale;
 4. arhivează şi ţine evidenţa rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilitățile, de care aceştia au beneficiat în respectivele perioade de referință;
 5. elaborează proiecte de acte normative in domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiză şi aprobare Guvernului;
 6. cooperează cu celelalte autorități publice centrale şi/sau locale interne şi/sau comunitare, cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comerț și industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora şi implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis  de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele măsuri de sprijin (reprezintă ajutor de stat/minimis și se acordă cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat):

 1. scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
 2. nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial,
 3. nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial,
 4. scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
 5. alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

Administratorul parcului este o persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu Legea nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare, parcul industrial.

Fondatori pot fi unități administrativ-teritoriale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial.

Contact
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Direcţia Generală Administraţie Publică - Direcţia pentru servicii comunitare de utilităţi publice şi parcuri industriale
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 021/314 81 99