Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), prin Direcţia Generală Administraţie Publică, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are atribuţii în domeniul parcurilor industriale.

Astfel, Potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, atribuțiile MDLPA în acest domeniu sunt următoarele:

a) analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial;
b) emite titlul de parc industrial;
c) analizează si monitorizează respectarea dispozițiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale;
d) arhivează şi ţine evidenţa rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilitățile, de care aceştia au beneficiat în respectivele perioade de referință;
e) elaborează proiecte de acte normative in domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiză şi aprobare Guvernului;
f) cooperează cu celelalte autorități publice centrale şi/sau locale interne şi/sau comunitare, cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comerț și industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora şi implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele facilităţi (reprezintă ajutor de stat și se acordă cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat):

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial,
c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial,
d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

Administratorul parcului este o persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial.

Fondatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi.

Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial.

Parcuri industriale - Instrumente de dezvoltare regională

Contact
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Direcţia Generală Administraţie Publică - Direcţia pentru servicii comunitare de utilităţi publice şi parcuri industriale
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 021/314 81 99