RAPORT DE MONITORIZARE a aplicării prevederilor Codului administrativ la 4 ani de la intrarea în vigoare (iulie 2019 – iulie 2023)

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind CODUL ADMINISTRATIV Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019

I.    ELEMENTE DE CONTEXT

Codul administrativ - are rolul de a aduce claritate și eficiență în administrația publică

  • Integrează 16 acte normative care sunt astfel corelate/armonizate: se reduce riscul de interpretare/ aplicare neunitară, au fost definite în mod unitar o serie de concepte de bază pentru administrația publică (autoritate publică, serviciu public, funcție de demnitate publică etc.), au fost eliminate norme desuete sau contradictorii, precum și paralelisme legislative
  • Reprezintă prima intervenţie normativă amplă care abordează rolul, funcţiile, organizarea şi funcţionarea celor două paliere administrative: administraţia publică centrală şi administraţia publică locală, precum şi principalii piloni ai activităţii acestora: personalul încadrat la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice furnizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
  • răspunde unor nevoi și probleme ridicate de-a lungul timpului, în domenii precum proprietatea publică și privată sau administrație publică centrală și locală, de către practicieni (aleși, funcționari etc.) 
  • răspunde unor angajamente asumate de Guvernul României în special în domeniul resurselor umane, în relația cu Comisia Europeană, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante, de care depinde alocarea și absorbția fondurillor europene nerambursabile, dar și a demersurilor de aliniere la politica Uniunii Europene în materie de bună guvernare și reglementare mai inteligentă (prin codificarea legislației). Astfel stabileşte cadrul general cu privire la adaptarea structurii şi mandatelor administraţiei publice centrale şi locale la nevoile cetăţenilor, asigurarea cadrului optim pentru repartizarea competenţelor între administraţia publică centrală şi cea locală, adaptarea sistemului de resurse umane la exigenţele unei administraţii moderne, debirocratizarea şi simplificarea la nivelul administraţiei publice, consolidarea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice (prin raportare la SCAP 2014-2020)
  • procesul de fundamentare și elaborare a Codului administrativ s-a realizat cu sprijinul unui număr mare de actori implicați în administrația publică sau beneficiari ai serviciilor prestate (reprezentanți ai unor instituții și autorități publice centrale și locale, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, societatea civilă, mediul academic, diverși practicieni etc.).

II.    STRUCTURA CODULUI ADMINISTRATIV

Codul administrativ este structurat pe 10 părți:

1.    Partea I – Dispoziții generale;
2.    Partea a II-a – Administrația publică centrală;
3.    Partea a III-a – Administrația publică locală;
4.    Partea a IV-a - Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;
5.    Partea a V-a - Exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
6.    Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici şi statutul juridic aplicabil personalului contractual din administraţia publică;
7.    Partea a VII-a – Răspunderea administrativă;
8.    Partea a VIII-a – Serviciile publice;
9.    Partea a IX-a – Dispoziții tranzitorii și finale;
10.  Partea a X-a - Modificări şi completări aduse altor acte normative în vigoare corelativ cu prevederile Codului Administrativ.